اطلاعات مفید درباره کار و زندگی در انگلستان

مالیات
مسکن
بیمه و سلامتی
تفریح و سرگرمی